അടുത്ത മാസം (നവംബർ) പുത്തൻ i20 ഇന്ത്യയിലെത്തും.

അടുത്ത മാസം (നവംബർ) പുത്തൻ i20 ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഒപ്പം ഇന്ത്യ-സ്പെക് i20-യുടെ രേഖാചിത്രങ്ങളും ഹ്യുണ്ടേയ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. രേഖ ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യൂറോപ്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്പെക് പുത്തൻ i20 മോഡലുകൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ ഡിസൈൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്ത്യൻ മോഡലിന്റെ മുൻപിലെ ഗ്രില്ലിന്റെ ഇൻസേർട്ടുകൾ വ്യത്യസ്തവും, പുറകിലെ ബമ്പർ ഡിസൈൻ അല്പം ലളിതവുമാണെന്നറിയുന്നു. പേരിലെ എലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി ‘ഹ്യുണ്ടേയ് i20’ എന്ന് മാത്രമാവും പുത്തൻ മോഡലിനെ പേര് എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത.

Related posts