ശംഖിനെകുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ശംഖിനെകുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാം

1.ശംഖില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ധ്വനി ഏത്? ഓംകാരം 2. ശംഖ് ഏതെല്ലാം സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലാണ് നാദസ്വരൂപമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ക്ഷേത്രാചാരങ്ങള്‍, സംഗീത സദസ്സ് , യുദ്ധരംഗം 3. രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖിന്റെ പേരുകള്‍ ഏതെല്ലാം? വലം പിരി ശംഖ്, ഇടം പിരി ശംഖ് 4.വലംപിരി ശംഖിന്റെ സ്വരൂപം ഏത്? വിഷ്ണു സ്വരൂപം 5. ഇടംപിരി ശംഖിന്റെ സ്വരൂപം ഏത്? ദേവി സ്വരൂപം 6. ഏത് ദേവിയുടെ കയ്യിലാണ് ശംഖ് ആയുധമായി മാറുന്നത്? ദുര്‍ഗ്ഗാദേവിയുടെ 7. ഉടഞ്ഞുപോയ ശംഖ് എന്ത് ചെയ്യണം? ജലത്തിലൊഴുക്കണം 8.ശംഖ് നാദം മുഴക്കാത്ത ക്ഷേത്രം ഏത്? ഇക്കരകൊട്ടിയൂര്‍ ക്ഷേത്രം 9. ശംഖ് തീര്‍ത്ഥം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ത്? രക്തശുദ്ധി 10.പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖ് ഏതാണ്? ഇടംപിരി ശംഖ് 11.മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്ത്? പാഞ്ചജന്യം 12. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് എന്ത്? അനന്തവിജയം 13.ഭീമന്റെ ശംഖിന്…

Read More