ഡയറി ഫാം നടത്താനും കൃഷിക്കും ഇനി മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍

ഡയറി ഫാം നടത്താനും കൃഷിക്കും ഇനി മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍

കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണമേഖലകളില്‍ കര്‍ഷകമിത്രങ്ങളായ ഒട്ടേറെ മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ ഇന്ന് ഗൂഗിള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ ലഭ്യമാണ്. കൃഷിവിവരങ്ങള്‍, വാര്‍ത്തകള്‍, ഉപദേശങ്ങള്‍, ശാസ്ത്രീയപരിപാലന രീതികള്‍, രോഗപ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകള്‍ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ കര്‍ഷകന് ലഭ്യമാവും.’ഡയറി മാനേജര്‍’ദേശീയ മൃഗഗവേഷണ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ദേശീയ ക്ഷീരവികസന ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കൗണ്‍സിലിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ മൊബൈല്‍ ആപ്പുകളില്‍ ഒന്നാണ് ‘IVRI-Dairy Manager’ ആപ്പ്. ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനമുറകള്‍, പാലുത്പാദന രീതികള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നൂതനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ വിവരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവിധത്തില്‍ വീഡിയോകളും ഇതിലുണ്ട്.ഐ.വി.ആര്‍.ഐ.ദേശീയ മൃഗഗവേഷണ സ്ഥാപനം രൂപകല്‍പന ചെയ്ത മറ്റൊരു ആപ്പാണ് ‘IVRI-Artificial Insemination’ (IVRI AI)്. പശുക്കളിലെയും എരുമകളിലെയും കൃത്രിമ ബീജദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നൂതനവിവരങ്ങള്‍, വീഡിയോകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്.കാല്‍വിങ് ബുക്ക്കൃത്രിമ ബീജധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ആപ്പാണ് ‘Calving Calculator’. കൃത്രിമ ബീജധാനം നടത്തിയ തീയതി നല്‍കിയാല്‍…

Read More