പോക്കോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ, M2-ന്റെ ആദ്യ ഫ്ലാഷ് സെയ്ൽ ഇന്ന്

ഷവോമിയുടെ ഉപബ്രാൻഡായ പോക്കോ ഈ മാസം എട്ടാം തിയതി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച M2 സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ ഫ്ലാഷ് സെയ്ൽ ഇന്ന് നടക്കും. ജൂലായിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച M2 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഇല്ലാത്ത അനിയനാണ് പോക്കോ M2. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ഇകോമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റ് ആയ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ആണ് ഓൺലൈൻ ഫ്ലാഷ് സെയ്ൽ.

Related posts