ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാവില്ല

തിരുവനന്തപുരം: സി.പി.ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം തുടരുന്നതിനാൽ ഇന്ന്

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാവില്ല.

Related posts